petrovac na mlavi iz vazduha 2016

procenarizikaСистем о безбедности и здрављу на раду у Србији

Област безбедности и здравља на раду је уређена читавим низом закона и прописа који прецизно регулишу права и обавезе свих фактора система. Централно место заузима Закон о безбедности и здравља на раду из 2005. године који је у потпуности усаглашен са свим директивама, захтевима и препорукама Европске уније, као и бројним конвенцијама Међународне организације Рада. Овај закон је донео читав низ новости везаних за начин организовања и уређивања области БЗР.

Једна од основних новина јесте и увођење функције стручног лица које је задужено за организацију, спровођење и унапређење БЗР у једном предузећу. Ова лица полажу посебан државни стручни испит и могу бити стално запослена у предузећу или ангажована преко овлашћених иститута или агенција.

Сваки радник треба да зна ко је стручно лице за област БЗР у његовом предузећу.
Закон о БЗР уводи и обавезу спровођења процене ризика за сва радна места у једном предузећу. Процена ризика обухвата низ активности усмерених ка проналажењу и дефинисању свих опасности и штетности на једном радном месту и одређивању ризика који из њих проистичу.

Циљ процене ризика јесте да се издвоје најзначајнији ризици на сваком радном месту како би се кроз дефинисање превентивних мера и мера заштите могло утицати на њихово смањење.
Сваки радник је дужан да помогне лицима која врше процену ризика. Радник такође има право и обавезу да се упозна са резултатима процене ризика за своје радно место.

Безбедно и здраво радно место
Безбедно и здраво радно место представља основно право сваког радника и један од кључних интереса сваког послодавца. Овај циљ је могуће постићи само кроз заједнички рад и сарадњу државних органа, послодавца, радника, стручних лица и институција. Сваки радник има право и обавезу:

- да се обучи за безбедан рад
- да ради на безбедан начин и води рачуна о безбедности других радника
- да помогне свом послодавцу у спровођењу и унапређењу система о безбедности и здрављу на раду
- да буде упознат са мерама безбедности и здравља на раду за послове на којима је распоређен и да исте поштује и примењује.

Опасности, штетности и ризици на радном месту
Опасности и штетности које су, у већој или мањој мери, присутне на сваком радном месту могу довести до повређивања или нарушавања здравља радника. Степен конкретне опасности и штетности дефинише се преко ризика као комбинација вероватноће и последица опасног догађаја.
Сваки радник треба да буде упознат са опасностима и штетностима које су идентификоване на њиховом радном месту, као и са пшроцењеним нивоом ризика. Превентивне мере и мере заштите представљају активности усмерене ка смањењу ризика и елиминацији опасности и/или штетности.

Од сада КЈП Извор Вам пружа и услуге израде акта о процени ризика и мера заштита на раду


Зашто Вам је потребан акт о процени ризика?

Закон о безбедности и здрављу на раду је својим чланом 13. предвидео следећу обавезу. Послодавац је дужан да донесе акт о процени ризика у писменој форми за сва радна места у радној околини и да утврди начин и мере за њихово отклањање . Послодавац је дужан да измени акт о процени ризика у случају појаве сваке нове опасности и промене нивоа ризика у процесу рада. Акт о процени ризика заснива се на утврђивању могућих врста опасности и штетности на радном месту у радној околини, на основу којих се врши процена ризика од настанка повреда и оштећења здравља запосленог.

Колико кошта израда акта о процени ризика?

Начин и поступак процене ризика на радном месту и у радној околини прописује министар надлежан за рад. Комунално јавно предузеће ''Извор'' Петровац на Млави поседује Лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду број 164-02-001 09/2007-01 од 21.08.2007. године. КЈП''Извор''врши израду Акта о процени ризика и за друга правна лица и предузетнике по цени од 4.000,00 до 20.000, 00 по радном месту ( у зависности од броја радника и карактеристика радних места).

На основу Закона о безбедноси и здравља на раду члан 4. став 6. Радно место јесте простор намењен за обављање послова код послодавца ( у објекту или на отвореном као и на привременим и покретним градилиштима, објектима, уређајима, саобраћајним средствима, и сл.) у којем запослени борави или има приступ у току рада и који је под непосредном или посредном контролом послодавца.

Код правних лица и предузетника који немају стручно лице за безбедност и здравље на раду КЈП''Извор'' обавља послове из области безбедности и здравља на раду по цени од 1.000, 00 до 10.000, 00 месечно ( у зависности од броја радника и карактеристика радних места).

Под тим пословима спада - оспособљавање запоследних за безбедан и здрав рад; - вођење евиденција по Правилнику о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду. - при контролисању преузетих мера за отклањање смањење или спречавање ризика

logo izvor petrovac na mlavi

 gradska cistoca 01

zelenilo 01

gradska cistoca 1

izvoriste setonje 4

izvoriste setonje 1

gradsko zelenilo 6

park 01

izvoriste zdrelo 01

reka vitovnica

manifestacija petrovacnamlavi

reka vitovnica petrovac na mlavi

odrzavanje parka petrovac na mlavi

park 02

odrzavanje parka 01